Rekisteriseloste

 

Koulutettuna hierojana ja yrittäjänä kirjaan asiakkaistani hoidon kannalta olennaiset tiedot. Ammatinharjoittajana olen vastuussa keräämistäni asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta. Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

Rekisterinpitäjä

Lemmitty

Yhteystiedot:
Hiekkasärkäntie 4
39160 Ylöjärvi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Lemmitty  / Emmi Marjolahti
Hiekkasärkäntie 4
39160 Ylöjärvi

045 783 53710
hyvinvointi.lemmitty@gmail.com

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaavaa potilasrekisterille ei ole nimetty, koska tietoja käyttää vain yksi henkilö eikä toiminnan luonne sitä edellytä.

Rekisteröidyt

Lemmityn  rekisteröidyt ovat yksityiset henkilöt ( kuluttajat ).

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Potilasrekisterin ylläpitäminen perustuu potilaslakiin:
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
Potilastietojen kirjaaminen on lakisääteinen velvollisuus. Kerättävät tiedot on tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, asiakassuhteen ylläpitämistä ja kehittämistä varten.

• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen
• palveluistamme kertominen
• Tietoja voidaan käyttää Lemmityn toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa.
• Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
• Rekisterin tietoja voidaan käyttää Lemmityn omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen.


Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot ja säilytys

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero
• maksukortti ( kuluttajat, tietoja ei säilytetä Lemmityn omistamalla verkkoalustalla vaan tiedot siirtyvät Stripe Payments Europe Ltd:n tietokantaan. )

Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
• tiedot myydyistä palveluista

Terveydentilaa koskevat tiedot:

Hierontaan tulon syy, kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila, aikaisemmat hoidot, asiakkaan antamat lisätiedot.

Hoitotapahtumaa koskevat tiedot:

Asiakkaan hoidon alkutilanne, perusryhti sekä mahdolliset liiketestit, hoitoajat, hoitoalue, muistiinpanot, asiakkaan antamat lisätiedot


Asiakkaan antamat lisätiedot:

Työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittelussa tai toteutuksessa.

Laki velvoittaa kaiken kirjaamisen salassapitovelvolliseksi.

Säilytys

Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se toiminnan kannalta on merkityksellistä. Potilasasiakirjojen säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, niin 120 vuotta potilaan syntymästä. Säilytysajan umpeuduttua tiedot hävitetään asianmukaisesti.

• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen hyvinvointi.lemmitty@gmail.com
Rekisteri sijaitsee Lemmityn salasanasuojatulla palvelimella.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Lemmitty on yksityisesti pidetty tietolähde joka sijaitsee EU:n sisällä

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä hänen lähettäessään tiedot Lemmityn palvelimelle
• asiakkaalta itseltään lomakkeen tai suullisen haastattelun kautta

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Asiakkaan täyttämä paperinen esitietolomake sekä hoitoon liittyvä paperinen materiaali säilytetään lukollisessa kaapissa. Internetajanvarauksen kautta tulleet tiedot ovat salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojattu (Timma).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

• Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Lemmityn ulkopuolelle.
• Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Lemmityn käytössä,
• Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Lemmityn ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoitteissa.
• Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Mikäli tietoja luovutetaan, perustuu luovuttaminen rekisteröidyn suostumukseen (pyydetty erillinen kirjallinen suostumus) ja rekisteröidyn asioiden hoitamiseen. Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ( Lemmitty ) ja tämän mahdolliset työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

 

Tietoturvaloukkaukset


Mahdollisten tietoturvaloukkausten osalta yritys on velvollinen ilmoittamaan asiasta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta.


Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös loukatuille henkilöille.


Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

 

 

05.07.2022 YLÖJÄRVI